نمونه قولنامه ماشین

دانلود رایگان قولنامه ماشین-فایل قولنامه ماشین-مبایعه نامه ماشین-متن قولنانه-قولنامه اجاره نامه -فایل ورد قولنامه ماشین

نمونه قولنامه خودرو - قولنامه ماشين - قولنامه اتومبيل (مبايعه نامه خودرو)

 نمونه قولنامه خودرو - قولنامه ماشين - قولنامه اتومبيل (مبايعه نامه خودرو)

 
نمونه قولنامه ، قولنامه خودرو ، قولنامه ماشين ، قولنامه اتومبيل ، قرارداد فروش ماشين ، قرارداد خريد ماشين ، قرارداد خريد خودرو ، قرارداد فروش خودرو ، قرارداد خريد اتومبيل ، قرارداد فروش اتومبيل ، قرارداد معامله خودرو ، قرارداد معامله ماشين ، قرارداد معامله اتومبيل ، فرم بنگاه ماشين ، فرم بنگاه معاملات ماشين ، قرارداد خذيد و فروش ماشين ، مبايعه نامه خودرو  ، doc.  pdf. ، ورد ، پي دي اف ، word ، pdf ، Microsoft Office Word ، َAdobe Acrobot

نمونه اجاره نامه خانه و مغازه

قرارداد اجاره نامه

نمونه اجاره نامه خانه و قولنامه ماشین

نمونه قولنامه خودرو - قولنامه ماشين - قولنامه اتومبيل (مبايعه نامه خودرو)

 
نمونه قولنامه ، قولنامه خودرو ، قولنامه ماشين ، قولنامه اتومبيل ، قرارداد فروش ماشين ، قرارداد خريد ماشين ، قرارداد خريد خودرو ، قرارداد فروش خودرو ، قرارداد خريد اتومبيل ، قرارداد فروش اتومبيل ، قرارداد معامله خودرو ، قرارداد معامله ماشين ، قرارداد معامله اتومبيل ، فرم بنگاه ماشين ، فرم بنگاه معاملات ماشين ، قرارداد خذيد و فروش ماشين ، مبايعه نامه خودرو  ، doc.  pdf. ، ورد ، پي دي اف ، word ، pdf ، Microsoft Office Word ، َAdobe Acrobot
قولنامه  -             قولنامه اجاره  -      نامه قولنامه زمین  -            قولنامه زمین روستایی  -      قولنامه موتور  -     قرارداد قولنامه خودرو  -             قولنامه اتومبیل  -   مبایعه نامه  -        قولنامه دستی  -     قولنامه اجاره دستی  -          نامه قولنامه زمین دستی  -    قولنامه زمین روستایی دستی  -   قولنامه موتور دستی  -         قرارداد قولنامه خودرو دستی  -           قولنامه اتومبیل دستی  -        مبایعه نامه دستی  -             دانلود قولنامه  -     دانلود قولنامه اجاره  -          دانلود نامه قولنامه زمین  -    دانلود قولنامه زمین روستایی  -           دانلود قولنامه موتور  - دانلود قرارداد قولنامه خودرو  -           دانلود قولنامه اتومبیل  -        دانلود مبایعه نامه  -            دانلود قولنامه  pdf-            دانلود قولنامه اجاره  pdf-            دانلود نامه قولنامه زمین  pdf-           دانلود قولنامه زمین روستایی  pdf-      دانلود قولنامه موتور  pdf-    دانلود قرارداد قولنامه خودرو  pdf-             دانلود قولنامه اتومبیل  pdf- دانلود مبایعه نامه  pdf- دانلود قولنامه  word-   دانلود قولنامه اجاره  word-   دانلود نامه قولنامه زمین  word-        دانلود قولنامه زمین روستایی  word-   دانلود قولنامه موتور  word-             دانلود قرارداد قولنامه خودرو  word-        دانلود قولنامه اتومبیل  word-            دانلود مبایعه نامه  word-                قولنامه  یک صفحه ای -      قولنامه اجاره  یک صفحه ای -        نامه قولنامه زمین  یک صفحه ای -     قولنامه زمین روستایی  یک صفحه ای -            قولنامه موتور  یک صفحه ای -       قرارداد قولنامه خودرو  یک صفحه ای -            قولنامه اتومبیل  یک صفحه ای -         مبایعه نامه  یک صفحه ای - قولنامه  تک برگ -    قولنامه اجاره  تک برگ -     نامه قولنامه زمین  تک برگ -            قولنامه زمین روستایی  تک برگ -      قولنامه موتور  تک برگ -             قرارداد قولنامه خودرو  تک برگ -      قولنامه اتومبیل  تک برگ -   مبایعه نامه  تک برگ - فرم خام قولنامه -          فرم خام قولنامه اجاره -    فرم خام نامه قولنامه زمین -   فرم خام قولنامه زمین روستایی -         فرم خام قولنامه موتور -        فرم خام قرارداد قولنامه خودرو -            فرم خام قولنامه اتومبیل -      فرم خام مبایعه نامه -           نمونه قولنامه -      نمونه قولنامه اجاره -           نمونه نامه قولنامه زمین -            نمونه قولنامه زمین روستایی -            نمونه قولنامه موتور -          نمونه قرارداد قولنامه خودرو -            نمونه قولنامه اتومبیل -            نمونه مبایعه نامه - قولنامه رایگان -     قولنامه اجاره رایگان -         نامه قولنامه زمین رایگان -    قولنامه زمین روستایی رایگان -            قولنامه موتور رایگان -        قرارداد قولنامه خودرو رایگان -          قولنامه اتومبیل رایگان -       مبایعه نامه رایگان -            متن قولنامه -  متن قولنامه اجاره - متن نامه قولنامه زمین -       متن قولنامه زمین روستایی -  متن قولنامه موتور -            متن قرارداد قولنامه خودرو -           متن قولنامه اتومبیل -           متن مبایعه نامه -                                                                                                                                                قولنامه خرید و فروش-         قولنامه اجاره خرید و فروش-  نامه قولنامه زمین خرید و فروش-        قولنامه زمین روستایی خرید و فروش-            قولنامه موتور خرید و فروش- قرارداد قولنامه خودرو خرید و فروش-   قولنامه اتومبیل خرید و فروش-            مبایعه نامه خرید و فروش-    قولنامه خرید -       قولنامه اجاره خرید -            نامه قولنامه زمین خرید -      قولنامه زمین روستایی خرید -    قولنامه موتور خرید -           قرارداد قولنامه خودرو خرید - قولنامه اتومبیل خرید -         مبایعه نامه خرید -  قولنامه فروش -      قولنامه اجاره فروش -       نامه قولنامه زمین فروش -     قولنامه زمین روستایی فروش -           قولنامه موتور فروش -         قرارداد قولنامه خودرو فروش -   قولنامه اتومبیل فروش -        مبایعه نامه فروش - قرارداد قولنامه  -  قرارداد قولنامه اجاره  -        قرارداد نامه قولنامه زمین  -  قرارداد قولنامه زمین روستایی  -      قرارداد قولنامه موتور  -       قرارداد قرارداد قولنامه خودرو  -         قرارداد قولنامه اتومبیل  -      قرارداد مبایعه نامه  -            
 

متن کامل اجاره نامه

فرم اجاره نامه طبق نمونه سازمان ثبت اسناد واملاک کل کشور

ماده 1 – طرفين قرارداد
1 1 ) موجر/ موجرین                   فرزند            به شماره شناسنامه                      صادره از        كد ملي       متولد                ساكن                                                تلفن
با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت         فرزند         به شماره شناسنامه             متولد         به موجب
2 1 ) مستاجر/مستاجرین        فرزند         به شماره شناسنامه         صادره از        كد ملي        متولد                  ساكن                تلفن
با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت         فرزند         به شماره شناسنامه             متولد         به موجب

ماده 2 – موضوع قرارداد و مشخصات مورد اجا ره
عبارتست از تملیک منافع                          دانگ/دستگاه/یک باب                         واقع در                                              دارای پلاک ثبتی شماره                  
فرعی از                       اصلی                         بخش                           به مساحت                           متر مربع دارای سند مالکیت به شماره سریال                                   
صفحه                    دفتر                بنام                                      مشتمل بر                اتاق خواب با حق استفاده برق/آب/گاز به صورت اختصاصی/
اشتراکی/شوفاژ روشن/غیر روشن /کولر/پارکینگ                      فرعی به متراژ                  متر مربع/انباری فرعی          به متراژ              متر مربع تلفن دایر/غیر دایر به شماره                       و سایر لوازم و منصوبات و مشا عات مربوطه که جهت استفاده به رویت مستاجر/مستاجرین رسیده و مورد قبول قرار گرفته است.

ماده 3 – مدت اجاره
مدت اجاره    ماه/سال شمسی از تاریخ        /        /     13 الی      /       /     13میباشد.  

ماده 4 – اجاره بها و نحوه پرداخت
4 1 )  میزان اجاره بها جمعاً                             ریال،از قرار ماهیانه مبلغ                                         ریال که در اول/آخر هر ماه به مو جب قبض رسید پرداخت می شود.
4 2 ) مبلغ                                    ریال از طرف مستاجر/مستاجرین بعنوان قرض الحسنه نقداً/طی چک به شماره             بانک                شعبه                  پرداخت شد و یا نقداً/طی چک شماره                          بانک                     شعبه                       در تاریخ     /    /    13به موجر پرداخت خواهد شد . معادل مبلغ پرداختی به عنوان قرض الحسنه با انقضاء مدت اجاره و فسخ آن همزمان با تخلیه عین مستاجره به مستاجر مسترد خواهد شد.

ماده 5 – تسليم مورد اجاره
موجر مکلف است در تاريخ      /      /    13 مورد اجاره را با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن جهت استیفاء به مستاجر/ مستاجرین تسلیم کند .
ماده 6 –  شرايط و آثار قرارداد
6 1 )   مستاجر نمی تواند از مورد اجاره بر خلاف منطور قرارداد (مسکونی، تجاری، اداری) استفاده نماید. مستاجر مکلف است به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده نماید.
6 2 )  مستاجر حق استفاده از مورد اجاره را به نحو مباشرت دارد و بایستی شخصاً از مورد اجاره استفاده کند. علاوه بر این مستاجر حق انتقال و واگذاری مورد اجاره را  به غیردارد/ندارد.در صورت تخلف و انتقال به غیر ،اعتبار اجاره منوط به تنفیذ مالک خواهد بوددر صورتیکه مستاجر مورد اجاره را به غیر بدون اذن مالک تسلیم کرده باشد شخص متصرف در صورت عدم تنفیذ در برابر مالک در حدود مقررات قانونی مسئو ل خواهد بود.
6 3 ) موجر باید مالک یا متصرف قانونی یا قراردادی مورد اجاره باشد و در صورتیکه به عنوان  ولایت، وصایت،وکالت، قیومیت ،اجاره با حق انتقال و از این قبیل  اختیار اجاره دادن داشته باشد. بایستی اسناد و مدارک مثبت حق انتقال را ضمیمه کند و مشاوره موظف به احراز موضوع فوق است .
 
6 4 ) در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها بیش ازیکماه تاخیر نماید،موجر میتواند قرارداد را فسخ و تخلیه مورد اجاره را از مراجع ذی صلاح بخواهد
6 5 ) پرداخت هزنه های مصرفی آب/ برق/گاز/ تلفن/شارژ/فا ضلاب شهری بر عهده مستاجر است و باید در موعد تخلیه یا فسخ قبوض پرداختی را به مستاجر ارائه نماید.
6 6 )  پرداخت هزینه نگهداری آپارتمان ( حق شارژ و غیره)و همچنین افزایش احتمالی آن بر مبنای مصوب مسئول یا مسئولین ساختمان بر عهده مستاجر است.
6 7 ) پرداخت هزینه تعمیرات و هزینه های کلی از قبیل نصب و راه اندازی به منظور بهره برداری از دستگاه تهویه، ،شوفاژ ،کولر ،آسانسور و شبکه آب و برق و گاز با مالک است و هزینه های جزئی مربوط به استفاده از مورد اجاره به عهده مستاجر است و نوع هزینه ها و میزان آن را عرف تعیین میکند.
6 8 )  مالیات مستغلات و تعمیرات اساسی و عوارض شهرداری با موجر است و مالیات بردرآمد و مشاغل(تجاری،اداری) بر عهده مستاجر میباشد.
6 9 ) در خصوص اماکن تجاری مبلغ                                     ریال به حروف                                                  ریال به عنوان حق سر قفلی توسط مستاجر به موجر تسلیم و پرداخت گردیده / نگردیده است.     
6 10 ) مستاجر مکلف است در زمان تخلیه ، مورد اجاره را به همان وضعی که تحویل گرفته به موجر تحویل داده و رسید دریافت نماید. در صورت حدوث خسارات نسبت ب عین مستاجره . مستاجر  متعهد به جبران خسارت وارده خواهد بود.
 
6 11 )  موجر ملزم است در زمان تخلیه نهایی و با تسویه حساب بدهی های زمان اجاره ،نسبت به استرداد قرض الحسنه دریافتی از مستاجر، با اخذ رسید اقدام نماید.
6 12 ) در صورتیکه موحر نسبت به پرداخت هزینه هایی که موجب انتفاع  مستاجر از ملک میباشد. اقدام نکند و به مستاجر اجازه انجام تعمیرات لازم ندهد مستاجر میتواند شخصاً نسبت به انجام تعمیرات مربوطه اقدام و هزینه های مربوطه را با موجر محاسبه کند .
6 13 )  تمدید قرارداد اجاره فقط با توافق طرفین قبل از انقضاء مدت قرارداد ممکن است . در صورت تمدید قرارداد اجاره الحاقی با شرایط و تغییرات مورد توتفق بخش لا ینفکی از قرارداد اجاره خواهد بود.
6 14 ) مستاجر مکلف است به محض اتمام مدت اجاره، عین مستاجره را بدون هیچ عذر و بهانه ای تخلیه  و به موجر تسلیم نماید ،چنانچه مستاجر مورد اجاره را راس تاریخ انقضاء دتخلیه کامل ننماید و یا به هر دلیلی از تسلسن آن به موجر خودداری نماید موظف است روزانه مبلغ               
ریال به عنوان اجرت المثل ابام تصرف بعد از اتمام قرارداد به موجر بپردازد و تهاتر خسارت ناشی از تخلیه (اجرت المثل) با مبلغ قرض الحسنه بلا اشکال است .                       
ماده 7
كليه اختيارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.
ماده 8
این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 خواهد بود.
ماده 9
به استنلد ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 شهود با مشخصات زیر این قرارداد را امضاء و گواهی مینماید
ماده 10
حق الزحمه مشاور املاک طبق تعرفه کمیسیون نظارت شهرستان                              بطور جداگانه ای به عهده طرفین است که همزمان با امضای این قرارداد مبلغ                           ریال پرداخت شده و رسید دریافت نمایند،فسخ یا اقاله قرارداد تاثیری  در میزان حق الزحمه نخواهد داشت .
ماده 11
اين قرارداد در تاريخ     /      /   13 ساعت             در دفتر مشاور املاك               به نشاني                     در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد . مشاور املاك مکلف است نسخ قرارداد را به مهر دفتر املاک و نسخه اول و دوم را به موجر و مستاجر تسلیم نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني كند و هر سه نسخه داراي اعتبار واحد است .
ماده12
موارد حقوقي اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .
توضیحات:

 

 

 

امضاي موجر                                                          امضاي مستاجرین                                                                       امضاي شاهد 1                                                                     امضاي شاهد 2

نمونه قولنامه ماشین

قولنامه ماشیبن

متن کامل قولنامه ماشین

وزارت بازرگاني

مجمع امور صنفي توزيعي ـ خدماتي

اتحاديه صنف مشاورين خودرو

 

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل امـور اسنــاد و سردفتـران

 
يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود

شماره سريال  .........................

مشاور خودرو شماره ..................

حوزه ثبتي...............................

 

خلاصه اين قرارداد در صفحه .................... دفتر ثبت مشاور ، جلد .......... به شماره.................... در تاريخ      /    /    13  ثبت شده است

 
 

مبايعه نامه خودرو

 


 ماده 1 : طرفين قرارداد

     1-1- فروشنده/فروشندگان  ............................................ فرزند .............................. به شماره شناسنامه ....................................... صادره از.............................................................. کدملي .................................................. متولد ................................................................... ساکن ..................................................................  تلفن ............................................................... با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت ............................................................. فرزند ...................... به شماره شناسنامه ........................ متولد ............................. بموجب ................................

     2-1- خريدار/خريداران  ........................................................... فرزند .............................. به شماره شناسنامه ........................................... صادره از .....................................................کدملي .................................................. متولد .......................................................................... ساکن ...................................................................  تلفن ....................................................... با وکالت/قيموميت/ولايت/وصايت .................................. فرزند ............................................ به شماره شناسنامه ........................ متولد ............................. بموجب ................................

ماده 2: موضوع و مشخصات مورد معامله

     عبارتست از انتقال ......................... دانگ يکدستگاه ......................... از نوع ............................. مدل ...............................  سيستم ................ رنگ ..................... سيلندر .......................... شماره راهنمايي و رانندگي ........................................ شماره شاسي ............................................... شماره موتور ............................................. که با تمام متعلقات و منصوبات ، منصوبه و غير منصوبه در آن مي باشد .

ماده 3 : ثمن معامله

     1-3- ثمن معامله به طور مقطوع بعدد ( ................................ ريال ) و با حروف ( ............................. ريال ) تعيين گرديد .

     2-3- همزمان با اين توافق مبلغ با حروف ( ............................................... ريال ) نقداً / طي چک       شماره ................................... عهده بانک ....................  شعبه ........................ کد ..................... به فروشنده پرداخت گرديد . باقيمانده ثمن با حروف ( ................................................ ريال ) در زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي پرداخت خواهد شد .

ماده 4 : شرايط معامله

     1-4- طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند ، طبق قرارداد در تاريخ به حروف ........................................ ................ در دفتر اسناد رسمي شماره .......................................... حاضر شوند و فروشنده متعهد گرديد سند را به نام خريدار يا هر کس که خريدار معرفي نمايد انتقال دهد . در ضمن ، اجراي تعهد ( تنظيم سند ) از طرف فروشنده بنام منتقلٌ اليه بعدي ، منوط به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد و در صورت عدم حضور هر يک از طرفين در دفتر خانه اسناد رسمي مربوطه ، گواهي سر دفتر مثبت تخلف نامبرده مي شود .

     2-4- عدم ارائه مستندات و مدارک لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار ، در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور به تقاضاي ذينفع مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد .

     3-4- مورد معامله با تمام لوازم موجود و اسناد و مدارک ، با رؤيت کامل فني ، بدنه ، توسط خريدار و يا کارشناس منتخب وي صورت گرفت و از کميت و کيفيت آن آگاه مي باشد .

    4-4- مسئوليت هر گونه تخلف اعم از راهنمايي و رانندگي ، کيفري و مدني که با استفاده از مورد معامله تا زمان تحويل ، به وقوع پيوسته باشد بعهده فروشنده است .

     5-4- هزينه هاي نقل و انتقال اعم از دارايي و عوارض شهرداري بعهده فروشنده ، حق الثبت و حق التحرير بعهده ............................... مي باشد.

     6-4- کليه خيارات از جمله خيار غبن به هر عنوان ادعا و به هر ميزان با اقرار طرفين و با علم و اطلاع کامل نسبت به عرف بازار اسقاط گرديد . موارد تقلب و تدليس از اين موضوع مستثني است .

     7-4- در صورتيکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند مصادره ، رهن ، عمليات اجرايي دادگستري يا اجراي اسناد رسمي ، مستحق للغير و يا غصبي بودن ، قانوناً قابل انتقال به خريدار نبوده ، فروشنده موظف است کليه هزينه هايي راکه خريدار متقبل شده ، پرداخت نموده و مبلغ به حروف ( ............................................. ريال ) به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به وي پرداخت و ثمن دريافتي را با احتساب خسارت قانوني مسترد نمايد .

     8-4- مورد معامله و کليه اوراق و مستندات در تاريخ با حروف ........................... ساعت ................................ تسليم خريدار شد/ خواهد شد.

     9-4- در صورت عدم حضور هر يک از طرفين براي تنظيم سند در دفترخانه اسناد رسمي تعيين شده ، ممتنع از حضور ، مکلف است به ازاي هر روز تاخير مبلغ باحروف ( ................................................. ريال ) بعنوان خسارت تاخير اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نمايد . خسارت مذکور مستقل از تعهد اصلي بوده و با آن قابل جمع است .

ماده 5 : در صورتيکه معامله بصورت اقساطي باشد

     1-5- چک ها و يا سفته ها در حکم ثمن معامله مي باشد در صورتيکه پرداخت .................... قسط از اقساط بصورت متوالي از طرف خريدار به تاخير افتد فروشنده حق دارد معامله را فسخ و وسيله نقليه را مسترد نمايد . خريدار در صورت استنکاف از استرداد مورد معامله ملزم و متعهد به تحويل مورد معامله و جبران خسارت وارده مي باشد و در صورتيکه مورد معامله به هر علتي تلف شده باشد خريدار مسئول پرداخت خسارت وارده خواهد بود . جبران خسارت پس از کسر ميزان مبالغ پرداختي بوده و مبناي قيمت مورد معامله به نرخ روز بازار محاسبه مي گردد.

     2-5- پس از پرداخت آخرين قسط فروشنده موظف است سند را به نام خريدار انتقال دهد .

ماده 6 

     حق الزحمه مشاور خودرو طبق تعرفه کميسيون نظارت شهرستان ........................................                                  .......................................................................................................................  مبلغ باحروف ( ............................. ريال ) مي باشد که بالمناصفه بعهده طرفين است و همزمان با امضاي اين قرارداد به موجب قبض شماره ............................ پرداخت خواهد شد .

ماده 7

     اين قرارداد ، در تاريخ با حروف .................................................................... ساعت .......................در دفتر مشاور خودرو .............................................................به نشاني ........................................................................................................................... در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد . مشاور خودرو مکلف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص مشاور ، نسخه اول و دوم را به خريدار و فروشنده تسليم و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بايگاني کند . هر سه نسخه داراي اعتبار يکسان است که با تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي از درجه اعتبار ساقط خواهد شد .

ماده 8

     مورد معامله و موضوع  اين مبايعه نامه حسب مورد از لحاظ فني و حقوقی تاييد مي شود .       نام و نام خانوادگي کارشناس فني - حقوقي

با احراز هويت متعاملين و مدارک و اسناد مورد معامله تمام مراتب مندرج در اين مبايعه نامه به تائيد و گواهي اينجانب ................................... رسيده است  .           مهر و امضاء مشاور خودرو

 

شهود

نام و نام خانوادگي

 

خريدار

نام و نام خانوادگي

 

فروشنده

نام و نام خانوادگي

 
 

قولنامه ماشین

برچسب ها : نمونه قولنامه ، قولنامه خودرو ، قولنامه ماشين ، قولنامه اتومبيل ، قرارداد فروش ماشين ، قرارداد خريد ماشين ، قرارداد خريد خودرو ، قرارداد فروش خودرو ، قرارداد خريد اتومبيل ، قرارداد فروش اتومبيل ، قرارداد معامله خودرو ، قرارداد معامله ماشين ، قرارداد معامله اتومبيل ، فرم بنگاه ماشين ، فرم بنگاه معاملات ماشين ، قرارداد خرید و فروش ماشين ، مبايعه نامه خودرو  ، قولنامهdoc.  pdf. ، ورد ، پي دي اف ، wordقولنامه ، قولنامهpdf ، Microsoft Office Wordقولنامه ، َAdobe Acrobot

کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق به دفتر فنی مرسدس می باشد

توسعه دهنده : مکس مارکتینگ