ارسال رایگان نمونه سوال پیام نور 
نمونه سوال رایگان پیام نور
این امکان برای شما دانشجویان عزیز وجود دارد  که نمونه سوالات مورد نیاز خود را با سرویس رایگان درب منزل یا محل کار خود دریافت نمایید .

ارسال رایگان نمونه سوال پیام نوربالای 100 برگ 

یک رو هر برگ 200 

دو رو هر برگ 300

کد دروس مورد نظر را به همراه توضیحات لازم و آدرس و تلفن به شماره 09372175263 تلگرام کنید.

سپس با ما تماس بگیرید 

66476539 – 66487381 – 66487491 – 09125025800

در صورت نداشتن کد دروس میتوانید نام رشته(بطور کامل) و دروس خود را برای ما بنویسید.

(لطفا اسم کتاب را ننویسید)همان روز میتوانید نمونه سوالات درخواستی خود را درب منزل یا محل کار خود با سرویس رایگان دریافت نمایید.

دریافت نمونه سوال با ارسال کد درس یا نام رشته و اسم درس

 
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1319036 1 مدارهاي الكترونيكي 3 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1511077 2 مدارهاي منطقي 3 هم نياز مدارهاي الكترونيكي اصلي
1315017 3 ديناميك ماشين 3 ديناميك اصلي
1315020 4 مقاومت مصالح 2 2 مقاومت مصالح 1 اصلي
1319022 5 تجزيه و تحليل سيستمها 3 رياضي مهندسي اصلي
1319037 6 آزمايشگاه مدارهاي الكتريكي 1 1 مدارهاي الكتريكي 1 اصلي
1233026 7 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم چهارم
ترم سوم
19
جمع واحد 17
جمع واحد
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 151116
دانشگاه پيام نور
95 * ورودي هاي 92 وقبل - سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي رباتيك
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1315091 1 مكانيك سيالات 3 ديناميك اصلي
1315119 2 طراحي مكانيزم ها 3 ديناميك ماشين تخصصي
1511028 3 سيستمهاي كنترل خطي 3 تجزيه و تحليل سيستمها اصلي
1319014 4
ماشينهاي الكتريكي مستقيم و
متناوب 3
الكترومغناطيس - مدارهاي
الكتريكي 1 اصلي
1315025 5 آزمايشگاه مقاومت مصالح 1 مقاومت مصالح 2 اصلي
1511081 6 آزمايشگاه مدارهاي منطقي 1 مدارهاي منطقي اصلي
1319038 7 آزمايشگاه مدارهاي الكترونيكي 1 مدارهاي الكترونيكي اصلي
1212400 8 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229127 9 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215431 10 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511096 1
كارآموزي
2 بعد از ترم ششم- دوماهه تمام
وقت(معادل 300 ساعت)
اصلي
1511037 2 رباتيك 3
ديناميك - سيستمهاي كنترل
خطي تخصصي
1511041 3 اصول ميكرو كامپيوترها 3
برنامه سازي كامپيوتر -
مدارهاي منطقي تخصصي
1315070 4 ارتعاشات مكانيكي 3 ديناميك تخصصي
5 از دروس اختياري 3
1319039 6 آزمايشگاه سيستمهاي كنترل
خطي
1
سيستمهاي كنترل خطي
اصلي
1319041 7
آزمايشگاه ماشينهاي الكتريكي
1 ماشينهاي الكتريكي مستقيم و
متناوب
اصلي
1233027 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233029 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211410 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
جمع واحد 18
ترم پنجم
جمع واحد 18
ترم ششم
2 8
دانشجو از دروس رديف 8
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد.
عمومي
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 151116
دانشگاه پيام نور
95 * ورودي هاي 92 وقبل - سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي رباتيك
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1511097 1 پروژه كارشناسي 3 پس از گذراندن 100 واحد درسي اصلي
1315129 2 طراحي اجزاء 2 1 مقاومت مصالح 2 اصلي
1511042 3 سنسورهاي ربات 3 رباتيك تخصصي
1511045 4 كنترل ربات 3 رباتيك تخصصي
1511043 5 آزمايشگاه ربات 1 رباتيك تخصصي
6 از دروس اختياري 3 - اختياري
1215432 7 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223174
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران 2
1220424 انقلاب اسلامي ايران
1220478 انديشه سياسي امام خميني
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1 از دروس اختياري 6 - اختياري
2 1319082 الكترونيك قدرت و محركه ها 3
ماشينهاي الكتريكي مستقيم و
متناوب
تخصصي
1315177 3 طراحي اجزاء 2 2 طراحي اجزاء 1 اصلي
1315128 4 كارگاه ماشين ابزار و ابزارسازي 1 سال دوم يا بالاتر اصلي
1220657 5 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233044 6 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
جمع واحد 18
ترم هشتم
جمع واحد 14
92 بدون پرداخت شهريه و با تاثير مثبت در /2/ 3/د مورخ 14 / دانشجويان محترم مي توانند درس حفظ جزء سي قرآن كريم را مطابق بخشنامه شماره 4834
.معدل انتخاب نمايند
ترم هفتم
8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم
به اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
عمومي
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 151116
دانشگاه پيام نور
95 * ورودي هاي 92 وقبل - سال تحصيلي 96
ليست ارائه دروس
رشته : مهندسي رباتيك
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
1315130 1 سيستمهاي محركه 3 رباتيك اختياري
1511034 2 مدارهاي واسطه 3 اصول ميكرو كامپيوترها اختياري
1511038 3 كنترل فازي 3 تجزيه و تحليل سيستمها اختياري
1511085 4 شبكه هاي عصبي 3 تجزيه و تحليل سيستمها اختياري
1315131 5 طراحي ماشين به كمك كامپيوتر 3 طراحي اجزاء 2 اختياري
1319012 6 اندازه گيري الكتريكي 3 مدارهاي الكتريكي 1 اختياري
1315132 7 ياتاقان و روغن كاري 2 مكانيك سيالات اختياري
1315133 8
آزمايشگاه ارتعاشات و ديناميك
ماشين
1
ديناميك ماشين و ارتعاشات
مكانيكي
اختياري
1315015 9 علم مواد 3 - اختياري
1319018 10 مدارهاي الكتريكي 3 2 مدارهاي الكتريكي 1 اختياري
1319040 11 كنترل مدرن 3 سيستمهاي كنترل خطي اختياري
رديف نوع درس تعداد واحد
1 پايه 22
2 اصلي 62
3 تخصصي 22
4 اختياري 12
5 عمومي 22
140
جمع كل واحد
دروس "تربيت بدني" با كد 1215429 و درس "ورزش ويژه " با كد 1215430 به ترتيب به جاي دروس "تربيت بدني" و "ورزش 1" براي دانشجوياني كه داراي شرايط
جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
مجموع واحدهاي اختياري كه بايد گذرانده شود: 12
ليست دروس اختياري
5
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته هنر اسلامي گرايش نگارگري
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي قبل از 90
كد رشته: 171214 جمع كل واحدها: 137
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1213210 فارسي عمومي 3 عمومي 1
1212256 2 زبان خارجه 3 عمومي
1 اصلي 1 1712025 هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران 1 3
3 پايه 1712026 كارگاه طراحي پايه 1 4
1 پايه 2 1712027 مباني هنرهاي تجسمي 1 5
جمع واحد 14
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
2
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد
عمومي
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
3 كارگاه طراحي پايه 1 پايه 1712028 كارگاه طراحي پايه 2 2
2 پايه 1712029 هنر در تمدن اسلامي 1 3
2 پايه 1712030 آشنايي با هنر در تاريخ 1 4
1 هندسه نقوش درهنرهاي سنتي ايران 1 اصلي 1 1712031 هندسه نقوش در هنرهاي سنتي ايران 2 5
2 مباني هنرهاي تجسمي 1 پايه 1 1712122 مباني هنرهاي تجسمي 2 6
جمع واحد 14
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
2 عمومي 1233030 1 انديشه اسلامي 1
2 هنر در تمدن اسلامي 1 پايه 1712034 هنر در تمدن اسلامي 2 2
2 پايه 1712035 كارگاه عكاسي پايه 1 3
2 آشنايي با هنر در تاريخ 1 پايه 1712036 آشنايي با هنر در تاريخ 2 4
3 پايه 1712037 انسان طبيعت طراحي 1 5
3 كارگاه طراحي پايه 2 اصلي 1712043 كارگاه طراحي سنتي 1 6
1712048 آشنايي با فرهنگ و ادبيات ايران 2 پايه 7
جمع واحد 16
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته هنر اسلامي گرايش نگارگري
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي قبل از 90
كد رشته: 171214 جمع كل واحدها: 137
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم چهارم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
2 انديشه اسلامي 1 عمومي 1233031 انديشه اسلامي 2 1
2 كارگاه عكاسي پايه 1 پايه 1712038 كارگاه عكاسي پايه 2 2
1 پايه 1712039 روش تحقيق 1 3
3 كارگاه طراحي سنتي 1 اصلي 1712044 كارگاه طراحي سنتي 2 4
1712045 شيوه هاي هنري دوران اسلامي ايران 2 هنر در تمدن اسلامي 2 اصلي 5
6
1712046
بررسي هنرهاي اسلامي در دوران
معاصر
2 هنر در تمدن اسلامي 2 پايه
1712047 تاريخچه كتابت 2 اصلي 7
8
1712069
شناخت و ارزيابي كاربردي هنرهاي
اسلامي ايران 1
1 همزمان با تاريخچه كتابت اصلي 1
جمع واحد 17
ترم پنجم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1212300 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري 1
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي 2
1215427 *تربيت بدني 1 عمومي 3
1712070 مباني و مبادي اصول خطوط و 4
خوشنويسي اسلامي ايران 1
1 1 اصلي
1712071 تحقيق در هنرهاي اسلامي ايران 2 روش تحقيق اصلي 5
1712072 كارگاه طراحي سنتي 3 3 كارگاه طراحي سنتي 2 تخصصي مشترك 6
2 هم نياز با كارگاه طراحي 1712073 كارگاه تذهيب 1 7
سنتي 3
تخصصي
2 نحصصي 1712074 كارگاه نگارگري 1 8
1712075 شناخت و ارزيابي كاربردي و 9
هنرهاي اسلامي ايران 2
1 شناخت و ارزيابي كاربردي 1
هنرهاي اسلامي ايران 1
اصلي
16- جمع واحد 18
*درس "تربيت بدني ويژه" با كد 1215429 به جاي درس "تربيت بدني" براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته هنر اسلامي گرايش نگارگري
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي قبل از 90
كد رشته: 171214 جمع كل واحدها: 137
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم ششم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
2
دانشجو از دروس رديف 1
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد
عمومي
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم)
1211411
فلسفه اخلاق (باتكيه بر مباحث
تربيتي)
1712076 شناخت و ارزيابي كاربردي 2
( هنرهاي اسلامي( 3
1 1 شناخت وارزيابي كاربردي
هنرهاي اسلامي 2
اصلي
1712077 كارگاه تذهيب 2 2 كارگاه تذهيب 1 تخصصي 3
1712078 كارگاه نگارگري 2 2 كارگاه نگارگري 1 تخصصي 4
1712079 كارگاه گل ومرغ سازي 3 1 كارگاه طراحي سنتي 3 تخصصي 5
1712080 تاريخ نگارگري در ايران 2 تاريخچه كتابت تخصصي 6
1712081 هندسه مناظر و مرايا 1 1 كارگاه طراحي پايه 2 اختياري 7
1712082 مباني و مبادي اصول خطوط و 8
خوشنويسي اسلامي ايران 2
1 1 مباني اصول خطوط و
خوشنويسي اسلامي ايران 1
اصلي
جمع واحد 17
ترم هفتم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 تربيت بدني عمومي 1215428 *ورزش 1 1
2
1223175
آشنايي با قانون اساسي جمهوري
اسلامي ايران
2
دانشجو از دروس رديف 2
ملزم به اخذ فقط يك عنوان
درسي مي باشد
عمومي
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني
1712083 كارگاه نگارگري 2 3 كارگاه نگارگري 2 تخصصي 3
1712084 كارگاه گل ومرغ سازي 2 2 كارگاه گل و مرغ سازي 1 تخصصي 4
1712085 كنترل كيفي و استانداردهاي هنر 5
اسلامي ايران 1
1 1 شناخت وارزيابي كاربردي
هنرهاي اسلامي ايران 2
تخصصي مشترك
1712086 سير تحول و تطور نقوش و نمادها 6
در هنرهاي سنتي ايران
2 اصلي
1712087 نمايش در ايران 2 بررسي هنرهاي اسلامي در 7
دوره معاصر
اصلي
جمع واحد 13
*درس "ورزش ويژه" با كد 1215430 به جاي درس "ورزش 1" براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته هنر اسلامي گرايش نگارگري
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي قبل از 90
كد رشته: 171214 جمع كل واحدها: 137
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم هشتم
ترم نهم
رديف كد
درس
نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1712114 كارگاه تخصصي نگارگري 4 كارگاه تذهيب 2 و كارگاه 1
نگارگري 3
تخصصي
1712115 زبان تخصصي 2 زبان عمومي اختياري 2
1712116 مباني هنر و جلوه هاي آن در قرآن 2 همزمان با حكمت هنر اسلامي اصلي 3
1712117 حكمت هنر اسلامي 2 اصلي 4
1712118 كارورزي 2 تخصصي مشترك 5
جمع واحد 12
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1233043 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي 1
1220657 حفظ جزء سي قرآن كريم 2 2
دانشجويان محترم مي توانند اين درس را
3/د مورخ / مطابق بخشنامه شماره 4834
92/2/14 بدون پرداخت شهريه و با تاثير
مثبت در معدل انتخاب نمايند.
فرهنگي
1712088 روش هاي حفاظت ونگهداري از 3
اشياء موزه اي
1 1 اختياري
1712089 مباني زيبا شناسي هنر اسلامي 2 سير تحول و تطورنقوش و نمادها در 4
هنرهاي سنتي ايران
اصلي
1712110 كنترل كيفي و استانداردهاي هنر 5
اسلامي ايران 2
1 1 كنترل كيفي و استانداردهاي هنر
اسلامي ايران 1
تخصصي مشترك
1712111 بررسي و تجزيه و تحليل مكاتب 6
مختلف نگارگري
2 كارگاه نگارگري 2 اختياري
1712112 پايان نامه 3 3 تخصصي مشترك 7
1712113 كارگاه بوم سازي سنتي 2 تخصصي 8
جمع واحد 18
رديف نوع درس تعداد واحد
1 عمومي 22
2 پايه 33
3 اصلي 36
4 تخصصي مشترك 15
5 تخصصي 23
6 اختياري 8
جمع واحد 137
مقطع كارشناسي
كد رشته : 171215
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي سال تحصيلي 89 الي 93
ليست ارائه دروس
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
149-12-17 1 مقدمه اي بر كتابداري و اطلاع رساني 2 تخصصي
208-12-17 2 مرجع شناسي عمومي 2 1 تخصصي
1217114 3 روانشناسي عمومي 2 پايه
151-12-17 4 مباني علوم رايانه 1 1 پايه
152-12-17 5 فراهم آوري و توسعه مجموعه 2 1 تخصصي
1213210 6 فارسي عمومي 3 عمومي
1212256 7 زبان خارجه 3 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
154-12-17 1
مواد و خدمات كتابخانه براي كودكان و
نوجوانان
1 1
مقدمه اي بر كتابداري و اطلاع رساني -
فراهم آوري و توسعه مجموعه تخصصي
153-12-17 2 واژه پردازي(فارسي و لاتين) 2 1 پايه
155-12-17 3 تاريخ تمدن 2 پايه
1712205 4 *مرجع شناسي علوم اسلامي 1 1 اختياري تخصصي
1712204 5
*كتابخانه هاي آموزشگاهي و توسعه
يادگيري
2 اختياري تخصصي
161-12-17 6
سازماندهي مواد 1(فهرست نويسي
توصيفي و تحليلي) 2 1
مقدمه اي بر كتابداري و اطلاع رساني -
فراهم آوري و توسعه مجموعه تخصصي
1222073 7 مباني جامعه شناسي 2 پايه
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
1233032 كريم تفسير موضوعي قرآن
ترم اول
ترم دوم
جمع واحد
جمع واحد 18
2 8
دانشجو از دروس رديف 8 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
عمومي
18
از مجموع درس هاي تخصصي اختياري جمعاً 10 واحد انتخاب شود. 
1
مقطع كارشناسي
كد رشته : 171215
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي سال تحصيلي 89 الي 93
ليست ارائه دروس
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
173-12-17 1 مرجع شناسي تخصصي 2 1 مرجع شناسي عمومي تخصصي
162-12-17 2 آيين نگارش علمي 1 1 پايه
163-12-17 3 متون اختصاصي انگليسي 2 1 پايه
164-12-17 4 مقدمه اي بر روابط عمومي 2 پايه
165-12-17 5 ساختمان و تجهيزات كتابخانه 2 مقدمه اي بر كتابداري و اطلاع رساني تخصصي
166-12-17 6 سازماندهي مواد 2(رده بندي ديويي) 2 1
سازماندهي مواد 1(فهرست نويسي
توصيفي و تحليلي) تخصصي
168-12-17 7 كارآموزي 2 1
سازماندهي مواد 1(فهرست نويسي
توصيفي و تحليلي) تخصصي
1233030 8 انديشه اسلامي 2 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
167-12-17 1 آشنايي با مطبوعات و رسانه ها 2 پايه
169-12-17 2 آشنايي با اطلاعات و ارتباطات 2 پايه
170-12-17 3 متون اختصاصي انگليسي 2 2 پايه
214-12-17 4 آشنايي با تاريخ ادبيات ايران 3 پايه
172-12-17 5 آشنايي با ويراستاري و نشر 1 1 پايه
174-12-17 6
آشنايي با فناوري هاي اطلاعات و
ارتباطات 1 1
مباني علوم رايانه، مقدمه اي بر
كتابداري و اطلاع رساني تخصصي
175-12-17 7 كارآموزي 2 2 كارآموزي 1 تخصصي
جامعه شناسي اوقات فراغت و مطالعه  180-12-17 8
2 تخصصي اختياري
1233031 9 انديشه اسلامي 2 2 انديشه اسلامي 1 عمومي
ترم سوم
ترم چهارم
جمع واحد
19
18
جمع واحد
2
مقطع كارشناسي
كد رشته : 171215
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي سال تحصيلي 89 الي 93
ليست ارائه دروس
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري
واحد
عملي پيش نياز نوع درس
176-12-17 1 آشنايي با نرم افزارهاي كتابخانه اي 1 1
آشنايي با فناوري هاي اطلاعات و
ارتباطات تخصصي
177-12-17 2 آشنايي با تاريخ ادبيات جهان 3 پايه
178-12-17 3 كتابخانه و توسعه پايدار 2
مباني جامعه شناسي، آشنايي با
اطلاعات و ارتباطات تخصصي
179-12-17 4
مواد و خدمات كتابخانه براي 
بزرگسالان نوسواد 1 1 تخصصي اختياري
181-12-17 5 سازماندهي مواد 3(رده بندي كنگره) 2 1 سازماندهي مواد 2(رده بندي ديويي) تخصصي
182-12-17 6 اصول كار مرجع 2 مرجع شناسي تخصصي تخصصي
1212300 7 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري
1229128 8 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي
1215427 9 تربيت بدني 1 عمومي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
183-12-17 1 آشناي ي با پايگاههاي اطلاعاتي 1 1
آشنايي با فناوري هاي اطلاعات و
ارتباطات، مرجع شناسي تخصصي تخصصي
184-12-17 2 متون اختصاصي انگليسي 2 3 پايه
آشنايي با نسخه هاي خطي و آثار كمياب 2 تخصصي اختياري  185-12-17 3
186-12-17 4 *مقدمات آرشيو 2 تخصصي اختياري
187-12-17 5 سازماندهي رايانه اي منابع 2 1
سازماندهي مواد 3(رده بندي)، آشنايي با
نرم افزارهاي كتابخانه اي تخصصي
188-12-17 6 كارآموزي 2 3 كارآموزي 2 تخصصي
189-12-17 7 مديريت نشريات ادواري 1 1 تخصصي
190-12-17 8 آمار براي كتابداران 1 1 پايه
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم )
1211411 فلسفه اخلاق (با تكيه بر مباحث تربيتي )
جمع واحد 19
9
2
ترم پنجم
ترم ششم
عمومي
جمع واحد 19
دانشجو از دروس رديف 9 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي باشد.
3
مقطع كارشناسي
كد رشته : 171215
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي سال تحصيلي 89 الي 93
ليست ارائه دروس
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
191-12-17 1 آشنايي با علم سنجي 2 مرجع شناسي تخصصي تخصصي
193-12-17 2
كتابخانه هاي تخصصي و توسعه اهداف 
سازماني 2 تخصصي اختياري
192-12-17 3 *كتابخانه هاي عمومي و توسعه فرهنگي 2 تخصصي اختياري
4
194-12-17 مباني و روش هاي آموزش سواد اطلاعاتي 1 1
مرجع شناسي تخصصي، آشنايي با
پايگاههاي اطلاعاتي تخصصي
202-12-17 5 نمايه سازي كتاب 1 1 سازماندهي رايانه اي منابع تخصصي
206-12-17 6 آشنايي با مديريت دانش 2
آشنايي با اطلاعات و ارتباطات، آشنايي
با فناوري هاي اطلاعات و
ارتباطات،سازماندهي رايانه اي منابع تخصصي
197-12-17 7 تاريخ علوم 2 پايه
8
199-12-17
طراحي و مديريت وب كتابخانه ها و
مراكز اطلاع رساني
1 1
آشنايي با فناوري هاي اطلاعات و
ارتباطات تخصصي
1215428 9 ورزش 1 1 تربيت بدني عمومي
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
1220434 انقلاب اسلامي ايران
1220479 انديشه سياسي امام خميني عمومي
10
جمع واحد 19
2
دانشجو از دروس رديف 10 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
ترم هفتم
4
مقطع كارشناسي
كد رشته : 171215
دانشگاه پيام نور
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي سال تحصيلي 89 الي 93
ليست ارائه دروس
رشته : علم اطلاعات و دانش شناسي
رديف كد درس نام درس واحد نظري واحد عملي پيش نياز نوع درس
كتابخانه هاي دانشگاهي و توسعه علمي 2 اختياري  196-12-17 1 تخصصي
198-12-17 2 زبانشناسي كاربردي 2 پايه
200-12-17 3
تحقيق مقدماتي در كتابداري و اطلاع
رساني
1 1
آمار براي كتابداران، آشنايي با علم
سنجي، مباني و روشهاي آموزش سواد
اطلاعاتي
تخصصي
201-12-17 4 مديريت كتابخانه ها و مراكز اطلاعاتي 3
فراهم آوري و توسعه مجموعه،
مديريت نشريات ادواري، آشنايي با
مديريت دانش
تخصصي
1712215 5 اخلاق حرفه اي 2 پايه
1712216 6 *خدمات برون كتابخانه اي 2 اختياري تخصصي
1220657 7 حفظ جزء سي قرآن كريم* 2 فرهنگي
1233043 8 دانش خانواده و جمعيت 2 عمومي
17
*
*
رديف نوع درس تعداد واحد
1 تخصصي 60
2 پايه 41
3 اختياري 10
4 عمومي 22
جمع كل واحد 133
١۴ بدون پرداخت /٢/ ۴٨٣۴ /د مورخ ٩٢ / دانشجويان محترم می توانند درس حفظ جزء سی قرآن کريم را مطابق بخشنامه شماره ٣
شھريه و با تاثير مثبت در معدل انتخاب نمايند.
" دروس " تربيت بدنی ويژه" با کد ١٢١۵۴٢٩ و درس " ورزش ويژه " ١٢١۵۴٣٠ به ترتيب بجای دروس" تربيت بدنی " و " ورزش ١
برای دانشجويانی که دارای شرايط جسمانی ويژه ( بيماران خاص و معلولان ) ھستند اعلام شود
ترم هشتم
جمع واحد
5
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته طراحي پارچه و لباس(گرايش طراحي چاپ پارچه)
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي قبل از 90
كد رشته: 171216 جمع كل واحدها: 134
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم اول
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1213210 فارسي عمومي 3 عمومي 1
1212256 2 زبان خارجه 3 عمومي
1 1 اصلي ( 1226006 هندسه نقوش در صنايع دستي ايران( 1 3
1712024 آشنايي با هنرهاي سنتي ايران 2 پايه 4
3 پايه 1712026 كارگاه طراحي پايه 1 5
1712027 مباني هنرهاي تجسمي 1 2 1 پايه 6
جمع واحد 16
ترم دوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1233038 تفسير موضوعي نهج البلاغه
2
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به اخذ فقط
يك عنوان درسي مي باشد. عمومي
1233032 تفسير موضوعي قرآن كريم
1226012 هندسه نقوش در صنايع دستي ايران 1 1 2 هندسه نقوش در صنايع دستي ايران 1 اصلي 2
1712028 كارگاه طراحي پايه 3 2 كارگاه طراحي پايه 1 پايه 3
1712029 هنر وتمدن اسلامي 2 1 پايه 4
1712030 آشنايي با هنر در تاريخ 2 1 پايه 5
1712124 مباني هنرهاي تجسمي 2 1 2 مباني هنرهاي تجسمي 1 پايه 6
7 جمع واحد 14
ترم سوم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
2 عمومي 1233030 1 انديشه اسلامي 1
1712033 كارگاه طراحي بافت مقدماتي 2 1 مباني هنرهاي تجسمي 1و كارگاه طراحي 2
پايه 1
اصلي
1712034 هنر و تمدن اسلامي 2 2 هنر و تمدن اسلامي 1 پايه 3
1712035 كارگاه عكاسي پايه 2 1 پايه 4
1712036 آشنايي با هنر در تاريخ 2 2 آشنايي با هنر در تاريخ 1 پايه 5
1712037 انسان طبيعت طراحي 3 1 اصلي 6
جمع واحد 14
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته طراحي پارچه و لباس(گرايش طراحي چاپ پارچه)
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي قبل از 90
كد رشته: 171216 جمع كل واحدها: 134
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم چهارم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
2 انديشه اسلامي 1 عمومي 1233031 1 انديشه اسلامي 2
1712038 كارگاه عكاسي پايه 2 2 كارگاه عكاسي پايه 1 اختياري 2
1712039 روش تحقيق 1 1 تخصصي 3
1712040 كارگاه طراحي لباس مقدماتي 2 1 مباني هنرهاي تجسمي 1 و 4
كارگاه طراحي پايه 1
اصلي
1712041 كارگاه طراحي چاپ مقدماتي 2 1 مباني هنرهاي تجسمي 1 و 5
كارگاه طراحي پايه 1
اصلي
1712042 كارگاه رنگرزي 2 1 1 تخصصي 6
جمع واحد 15
ترم پنجم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1212300 آشنايي با دفاع مقدس 2 اختياري 1
1229128 فرهنگ و تمدن اسلام و ايران 2 عمومي 2
1215427 *تربيت بدني 1 عمومي 3
1712049 پارچه شناسي 2 1 اصلي 4
1712050 آشنايي با پارچه ولباسهاي سنتي ايران 2 1 اصلي 5
1712051 كارگاه طراحي چاپ 4 2 1 كارگاه طراحي چاپ مقدماتي تخصصي 6
1712052 خوشنويسي و طراحي حروف 1 1 1 اصلي 7
1712053 تحول صنايع دستي در دنيا 2 تخصصي 8
17- جمع واحد 19
*درس "تربيت بدني ويژه" با كد 1215429 به جاي درس "تربيت بدني" براي دانشجوياني كه داراي شرايط جسماني ويژه (بيماران خاص و معلولان) هستند اعلام مي شود.
دانشگاه پيام نور
برنامه 9 ترمه رشته طراحي پارچه و لباس(گرايش طراحي چاپ پارچه)
95- سال تحصيلي 96
مخصوص وروديهاي قبل از 90
كد رشته: 171216 جمع كل واحدها: 134
حوزه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
ترم ششم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1
1220433 آيين زندگي (اخلاق كاربردي)
2
دانشجو از دروس رديف 1 ملزم به
اخذ فقط يك عنوان درسي مي
باشد.
1233033 اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) عمومي
1211411 فلسفه اخلاق (باتكيه بر مباحث تربيتي)
1712055 2 كارگاه رنگرزي 2 1 2 كارگاه رنگرزي 1 تخصصي
1712056 تاريخ پارچه ونساجي 2 1 تخصصي 3
1712057 آشنايي با پارچه و لباسهاي سنتي ايران 4
2
2 آشنايي با پارچه و لباسهاي سنتي
ايران 1
اصلي
1712217 خوشنويسي و طراحي حروف 2 2 خوشنويسي و طراحي حروف 1 اختياري 5
1712123 كارگاه طراحي چاپ 4 2 2 كارگاه طراحي چاپ 1 تخصصي 6
جمع واحد 17
ترم هفتم
رديف كد درس نام درس واحد
نظري
واحد
عملي
پيش نياز نوع درس
1 تربيت بدني عمومي 1215428 *ورزش 1 1
2
1223175 آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2
دانشجو از دروس رديف 2 ملزم به اخذ
فقط يك عنوان درسي مي باشد.
1220434 انقلاب اسلامي ايران عمومي
1220479 انديشه سياسي امام خميني
1712059 كارگاه طراحي چاپ 4 2 3 كارگاه طراحي چاپ 2 تخصصي 3
1712060 آشنايي با رشته هاي هنري معاصر 2 اصلي 4
1712061 پارچه شناسي 2 2 پارچه شناسي 1 تخصصي 5
جمع واحد 13
*درس "و